hàng tồn kho
KẾ TOÁN 03 - 08 -2021 738

Xác định và ghi nhận đúng chỉ tiêu hàng tồn kho

Kế toán hàng tồn kho (HTK) là một mảng kế toán mà hầu như doanh nghiệp nào cũng có phát sinh và người làm kế toán nào cũng đã thực hiện. Hiện nay, mảng kế toán này đang được quy định và hướng dẫn bởi chuẩn mực 02: Hàng tồn kho và thông tư 200. Tuy nhiên, để đọc và hiểu được ý nghĩa bản chất và vận dụng đúng các quy định này cho doanh nghiệp mình thì là điều không dễ dàng, ở đây chúng ta không nêu lại các quy định này vì mọi người có thể tìm đọc dễ dàng trên internet mà trong bài viết này chúng ta sẽ phân tích xem để xác định và ghi nhận đúng chỉ tiêu hàng tồn kho như thế nào cho đúng

Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích khái niệm hàng tồn kho của chuẩn mực kế toán 02:

Chuẩn mực ghi rõ về khái niệm hàng tồn kho là: tài sản

  • Được nắm giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh thông thường, nó khác với kỳ kinh doanh không thông thường, vì vậy chúng ta phải phân biệt được thế nào là kỳ kinh doanh thông thường và không thông thường để xác định và ghi nhận đúng hàng tồn kho. Theo hướng dẫn cũng như thông lệ thì kỳ kinh doanh thông thường là kỳ kinh doanh 12 tháng.
  • Dự trữ cho kỳ kinh doanh thông thường, tương tự như trên chúng ta phải phân biệt với kỳ kinh doanh không thông thường
  • Đang trong quá trình chế biến dỡ dang và phải trong kỳ kinh doanh thông thường để hoàn thành trong kỳ

Từ khái niệm hàng tồn kho, chúng ta thấy từ khóa chính ở đây là kỳ kinh doanh thông thường, bởi vì khi xác định sai kỳ kinh doanh thì chúng ta sẽ ghi nhận sai chỉ tiêu hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán.

Ví dụ có các loại tài sản khó phân biệt hàng tồn kho, chúng ta vận dụng từ khái niệm trên để xem sự khác biệt khi ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.

  • Bất động sản: nếu chúng ta mua để mục đích lướt sóng, bán kiếm lời thì được ghi nhận là hàng tồn kho, còn nếu chúng ta mua để đầu tư lâu dài để bán thì được ghi nhận là bất động sản đầu tư.
  • Tài sản đang trong quá trình chế biến dở dang (như: bán thành phẩm): nếu hoàn thành trong kỳ kinh doanh thông thường thì ghi nhận là hàng tồn kho, còn nếu dở dang mà vượt kỳ kinh doanh thông thường (hơn 12 tháng) thì ghi nhận là chi phí sản xuất dở dang dài hạn.
  • Vật tư phụ tùng thay thế: ban đầu ghi nhận là hàng tồn kho nhưng khi lập báo cáo tài chính thì ghi nhận ở chỉ tiêu thiết bị ,vật tư phụ tùng thay thế dài hàng (không ghi nhận ở chỉ tiêu hàng tồn kho)
0902.729.753